Категории

Екология

Административните услуги, които Община Правец извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване. Всички заявления за административни услуги са достъпни на сайта на общината, като могат да се попълват и електронно посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/.

Начин на заявяване на услугата:

1. На място в Центъра за административно обслужване на пл. „Тодор Живков“ № 6, лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, заявявате услуга:

• чрез подаване на писмено заявление по образец и приложенията към него;
• устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

2. По електронен път на Ниво 2 и Ниво 3

• На имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , изпращате заявление по образец и приложенията към него, откъдето ще получите обратна връзка за редовността на подадените от Вас документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер.
• Чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/ - необходими са регистрация и квалифициран електронен подпис или електронна идентичност.

3. Чрез лицензиран пощенски оператор

На дарес пл. „Тодор Живков“ №6, ПК 2161, гр. Правец, изпращате заявление по образец и приложенията към него.

Информация за статуса на Вашата преписка можете да получите в Центъра за административно обслужване

• на място - пл. „Тодор Живков“ №6
• на телефон 07133/4872
• на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg.

Начини за получаване на издадения индивидуален административен акт:

1. Лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване;

2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:
• като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка; цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
• с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към Общинска администрация - Правец; цената за пощенската услуга се заплаща от Общинска администрация - Правец на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

1. на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;

2. с платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за административно обслужване;

3. по банкова сметка:

IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД

Информация за кодове за вид плащане за сметки можете да намерите в заявлението

Списък от файлове

  • 2087-Заявление за регистриране на животинска тягаПреглед
  • Декларация за регистрация на животновъден обектПреглед
  • Декларация за регистрация на пчелни семействаПреглед
  • Заявление за издаване на служебна бележка за получаване на КОФА за БИТОВИ ОТПАДЪЦИПреглед
  • Заявление за издаване на становище за извършване на регистрация на животновъден обектПреглед
  • Заявление за издаване на становище за извършване на регистрация на пчелинПреглед
  • 2006-Заявление за измерване, кубиране и маркиране на добита дървесина - 2022Преглед
  • 2068-Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина - 2022Преглед
  • 2086-Заявление за издаване на Разрешение за отсичане до 5 дървета 2022Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?