Категории

Местни приходи

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

     Всички заявления за административни услуги се достъпват посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/. Отваряйки документа с тази програма, можете да попълните информацията в заявлението /електронно или ръчно/.

     В посочените за подпис полета, можете да използвате своя електронен подпис, с който да удостоверите самоличността си. 

В случай, че не разполагате с КЕП /квалифициран електронен подпис/, можете да попълните заявлението, да го разпечатате и подпишете ръчно.

     Таксата, следва да бъде заплатена с паричен превод по банкова сметка и код на услугата, които са посочени във всяко заявление. Изключение правят декларациите в подраздел „Местни приходи – декларации”, за чиято обработка, не се изисква плащането на такса.

Към вече попълненото заявление прилагате всички изискуеми документи /те са посочени във всяко заявление/.

1. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано електронно с КЕП/, приложения към него и платежен документ/когато е необходимо плащане/, следва да изпратите на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , откъдето ще получите обратна връзка и входящ номер на вашето заявление, ако то отговаря на изискванията и към него са приложени всички необходими документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер. Моля, обърнете внимание - от датата на получения входящ номер, а не от момента, в който е изпратено заявлението.

2. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано саморъчно/, приложения към него и платежен документ/ако е необходим/, може да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адреса, посочен в заявлението. Входящият номер ще получите от лицензирания пощенски оператор.

3. Пакетът с документи, включващ заявление /подписано саморъчно/ и приложенията към него, можете да подадете лично на гише в Общинска администрация Правец. При този начин на подаване таксата за административната услуга може да бъде заплатена на гише.

 

Нивото на осигуреност на електронните административни услуги на Община Правец е III-тосъгласно Методика на Държавна агенция електронно управление.

Местни приходи – декларации

 • Възражение за давностПреглед
 • Данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и таксиза облагане с данък върху недвижимите имотиПреглед
 • Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчениеПреглед
 • Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследстватаПреглед
 • Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тонаПреглед
 • Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тонаПреглед
 • Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТПреглед
 • Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътнициПреглед
 • Декларация за закриване партида на имотПреглед
 • Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в неяПреглед
 • Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в неяПреглед
 • Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данъкПреглед
 • Декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и таксиПреглед
 • Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозванеПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?