Категории

Местни приходи

Административните услуги, които Община Правец извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване. Всички заявления за административни услуги са достъпни на сайта на общината, като могат да се попълват и електронно посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/.

Начин на заявяване на услугата:

1. На място в Центъра за административно обслужване на пл. „Тодор Живков“ № 6, лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, заявявате услуга:

• чрез подаване на писмено заявление по образец и приложенията към него;
• устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

2. По електронен път на Ниво 2 и Ниво 3

• На имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , изпращате заявление по образец и приложенията към него, откъдето ще получите обратна връзка за редовността на подадените от Вас документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер.
• Чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/ - необходими са регистрация и квалифициран електронен подпис или електронна идентичност.

3. Чрез лицензиран пощенски оператор

На дарес пл. „Тодор Живков“ №6, ПК 2161, гр. Правец, изпращате заявление по образец и приложенията към него.

Информация за статуса на Вашата преписка можете да получите в Центъра за административно обслужване

• на място - пл. „Тодор Живков“ №6
• на телефон 07133/4872
• на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg.

Начини за получаване на издадения индивидуален административен акт:

1. Лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване;

2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:
• като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка; цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
• с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към Общинска администрация - Правец; цената за пощенската услуга се заплаща от Общинска администрация - Правец на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

1. на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;

2. с платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за административно обслужване;

3. по банкова сметка:

IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД

Информация за кодове за вид плащане за сметки можете да намерите в заявлението

Списък от файлове

 • 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДПреглед
 • 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствоПреглед
 • 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средстваПреглед
 • 2393 Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строежПреглед
 • 2395 Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползванеПреглед
 • 9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имотПреглед
 • 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и таксиПреглед
 • 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и таксиПреглед
 • 9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху медвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчениеПреглед
 • 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане върху наследстватаПреглед
 • 9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за смет и сметосъбиранеПреглед
 • 9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТПреглед
 • 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данъкПреглед
 • 9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давностПреглед
 • 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз ма пътнициПреглед
 • 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данъкПреглед
 • Декларация за закриване партида на недвижим имотПреглед
 • Декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и таксиПреглед
 • Издаване на дубликат на документ за платени данъци по ЗМДТПреглед
 • Издаване на удостоверение за липса на задължения към Община ПравецПреглед
 • Издаване на удостоверение за МПСПреглед
 • Искане за прихващане или възстановяванеПреглед
 • 2396 Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имотПреглед
 • 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данниПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?