Категории

Общинска собственост

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
     Всички заявления за административни услуги се достъпват посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/. Отваряйки документа с тази програма, можете да попълните информацията в заявлението /електронно или ръчно/.
     В посочените за подпис полета, можете да използвате своя електронен подпис, с който да удостоверите самоличността си. 
В случай, че не разполагате с КЕП /квалифициран електронен подпис/, можете да попълните заявлението, да го разпечатате и подпишете ръчно.
     Таксата следва да бъде заплатена с паричен превод по банкова сметка и код на услугата, които са посочени във всяко заявление / изключение правят безплатните услуги, или ако ще подавате документите лично на гише/.
Към вече попълненото заявление прилагате всички изискуеми документи /те са посочени във всяко заявление/.
1. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано електронно с КЕП/, приложения към него и платежен документ, следва да изпратите на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , откъдето ще получите обратна връзка и входящ номер на вашето заявление, ако то отговаря на изискванията и към него са приложени всички необходими документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер. Моля, обърнете внимание - от датата на получения входящ номер, а не от момента, в който е изпратено заявлението.
2. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано саморъчно/, приложения към него и платежен документ, може да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адреса, посочен в заявлението. Входящият номер ще получите от лицензирания пощенски оператор.
3. Пакетът с документи, включващ заявление /подписано саморъчно/ и приложенията към него, можете да подадете лично на гише в Общинска администрация Правец. При този начин на подаване таксата за административната услуга може да бъде заплатена на гише.
 
Нивото на осигуреност на електронните административни услуги на Община Правец е III-то, съгласно Методика на Държавна агенция електронно управление.

Списък от файлове

  • 2059 - Издаване на заповед за изземване на имотПреглед
  • 2021 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имотиПреглед
  • 2078 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственостПреглед
  • 1988 - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имотПреглед
  • 2088 - Категоризация на заведения за хранене и развлечениеПреглед
  • 2047 - Категоризация на места за настаняванеПреглед
  • 2095 - Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственостПреглед
  • 2069 - Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилитеПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?