Общинска собственост

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
     Всички заявления за административни услуги се достъпват посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/. Отваряйки документа с тази програма, можете да попълните информацията в заявлението /електронно или ръчно/.
     В посочените за подпис полета, можете да използвате своя електронен подпис, с който да удостоверите самоличността си. В случай, че не разполагате с КЕП /квалифициран електронен подпис/, можете да попълните заявлението, да го разпечатате и подпишете ръчно.
     Таксата следва да бъде заплатена с паричен превод по банкова сметка и код на услугата, които са посочени във всяко заявление / изключение правят безплатните услуги, или ако ще подавате документите лично на гише/.
Към вече попълненото заявление прилагате всички изискуеми документи /те са посочени във всяко заявление/.
1. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано електронно с КЕП/, приложения към него и платежен документ, следва да изпратите на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , откъдето ще получите обратна връзка и входящ номер на вашето заявление, ако то отговаря на изискванията и към него са приложени всички необходими документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер. Моля, обърнете внимание - от датата на получения входящ номер, а не от момента, в който е изпратено заявлението.
2. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано саморъчно/, приложения към него и платежен документ, може да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адреса, посочен в заявлението. Входящият номер ще получите от лицензирания пощенски оператор.
3. Пакетът с документи, включващ заявление /подписано саморъчно/ и приложенията към него, можете да подадете лично на гише в Общинска администрация Правец. При този начин на подаване таксата за административната услуга може да бъде заплатена на гише.

Списък документи

 • Заявление за издаване на заповед за изземване на имотПреглед
 • Заявление за прекратяване на съсобственостПреглед
 • Искане а наем на земеделска земя на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗПреглед
 • Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху неджвижими имотиПреглед
 • Заявление за издаване на разрешение за търговия на открито (празници, панаири)Преглед
 • Заявление за категоризиране на място за настаняване по чл.129, ал.1 от ЗТПреглед
 • Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения по чл.129, ал.1 от ЗТПреглед
 • Молба декларация за настаняване във ведомствено общинско жилищеПреглед
 • Молба-декларация за покупка на общинско жилищеПреглед
 • Заявление за картотекиранеПреглед
 • Заявление за закупуване на имот с учредено право на строежПреглед
 • Заявление за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственостПреглед
 • Заявление за преиздаване на пропуск за влизане и или паркиране на територията на Автогара ПравецПреглед
 • Искане за предоставяне на помещение общинска собственостПреглед
 • Уведомление по чл.46б от ЗУЕСПреглед
 • Заявление за отдаване под наем на вещи общинска собственостПреглед
 • Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственостПреглед
 • Заявление за закупуване на вещи Общинска собственост без търг или конкурс по реда на чл. 33, ал. 3 от Наредба №5 на ОбС-ПравецПреглед
 • Заявление за извършване на таксиметров превоз на пътнициПреглед
 • Заявление за издаване на разрешително за търговска дейност на открито пред търговски обектПреглед
 • Заявление за издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влоговеПреглед
 • Заявление за издаване на удостоверение или справка от актовите книги за общинска собственостПреглед
 • Заявление за отдаване под наем на имущество – частна общинска собственост без търг конкурс по реда на чл. 20, ал. 1 от Наредба №5 на ОбС- ПравецПреглед
 • Заявление за отписване на имот от актовите книги на общински имотПреглед
 • Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на Община ПравецПреглед
 • Искане за получаване на рентно плащане по чл.37в от ЗСПЗЗПреглед
 • Искане за ползване на гробно мястоПреглед
 • Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистърПреглед
 • Заявление за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гостиПреглед
 • Заявление за удължено работно време на търговски обектПреглед
 • Заявление за издаване на разрешително за удължено работно време на обектПреглед
 • Заявление, молба-декларация и искане за извършване на обстоятелствена проверка върху имот(на основание чл.587 от Граждански процесуален кодекс(ГПК) и чл.79 от Закона за собствеността (ЗС)Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?