Категории

Общинска собственост

Административните услуги, които Община Правец извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване. Всички заявления за административни услуги са достъпни на сайта на общината, като могат да се попълват и електронно посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/.

Начин на заявяване на услугата:

1. На място в Центъра за административно обслужване на пл. „Тодор Живков“ № 6, лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, заявявате услуга:

• чрез подаване на писмено заявление по образец и приложенията към него;
• устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

2. По електронен път на Ниво 2 и Ниво 3

• На имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , изпращате заявление по образец и приложенията към него, откъдето ще получите обратна връзка за редовността на подадените от Вас документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер.
• Чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/ - необходими са регистрация и квалифициран електронен подпис или електронна идентичност.

3. Чрез лицензиран пощенски оператор

На дарес пл. „Тодор Живков“ №6, ПК 2161, гр. Правец, изпращате заявление по образец и приложенията към него.

Информация за статуса на Вашата преписка можете да получите в Центъра за административно обслужване

• на място - пл. „Тодор Живков“ №6
• на телефон 07133/4872
• на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg.

Начини за получаване на издадения индивидуален административен акт:

1. Лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване;

2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:
• като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка; цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
• с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към Общинска администрация - Правец; цената за пощенската услуга се заплаща от Общинска администрация - Правец на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

1. на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;

2. с платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за административно обслужване;

3. по банкова сметка:

IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД

Информация за кодове за вид плащане за сметки можете да намерите в заявлението

Списък от файлове

 • 1988-Заявление за отписване на имот от актовите книги на общински имотПреглед
 • 2021-Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху неджвижими имотиПреглед
 • 2047-Заявление за категоризиране на място за настаняване по чл.129, ал.1 от ЗТПреглед
 • 2059-Заявление за издаване на заповед за изземване на имотПреглед
 • 2069-Заявление за извършване на таксиметров превоз на пътнициПреглед
 • 2078-Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственостПреглед
 • 2087-Заявление, МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ И ИСКАНЕ за извършване на ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКАПреглед
 • 2088-Заявление за КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ за хранене и развлечения по чл.129, ал.1 от ЗТПреглед
 • 2095-Заявление за издаване на копие от документиПреглед
 • Заявление за закупуване на вещи Общинска собственост без търг или конкурс по реда на чл. 33, ал. 3 от Наредба №5 на ОбС-ПравецПреглед
 • Заявление за закупуване на движими вещи Общинска собственост без търг или конкурс по реда на чл. 33, ал. 3 от Наредба №5 на ОбС-ПравецПреглед
 • Заявление за закупуване на имот с учредено право на строежПреглед
 • Заявление за издаване на разрешение за търговия на открито (празници, панаири)Преглед
 • Заявление за издаване на разрешително за търговска дейност НА ОТКРИТО пред търговски обект -ТРОТОАРИ СТОЛОВЕ НАВЕСИПреглед
 • Заявление за издаване на РАЗРЕШИТЕЛНО за УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ на обектПреглед
 • Заявление за издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влоговеПреглед
 • Заявление за издаване на удостоверение или справка от актовите книги за общинска собственостПреглед
 • Заявление за картотекиранеПреглед
 • Заявление за на ПРЕКРАТЯВАНЕ НА съсобственостПреглед
 • Заявление за отдаване под наем на вещи общинска собственостПреглед
 • Заявление за отдаване под наем на имущество – частна общинска собственост без търг конкурс по реда на чл. 20, ал. 1 от Наредба №5 на ОбС- ПравецПреглед
 • Заявление за отдаване под наем на имущество - частна общинска собственостПреглед
 • Заявление за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственостПреглед
 • Заявление за преиздаване на пропуск за влизане и или паркиране на територията на Автогара ПравецПреглед
 • Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистърПреглед
 • Заявление за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гостиПреглед
 • Заявление за УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ на търговски обектПреглед
 • Искане а наем на земеделска земя на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗПреглед
 • Искане за ползване на гробно мястоПреглед
 • Искане за предоставяне на помещение общинска собственостПреглед
 • Молба декларация за настаняване във ведомствено общинско жилищеПреглед
 • Молба-декларация за покупка на общинско жилищеПреглед
 • Уведомление по чл.46б от ЗУЕСПреглед
 • 2012 издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания и за използване на улеснения при паркиранеПреглед
 • Уведомление за извършване на търговска дейност на територията на Община Правец-2 бр. от УВЕДОМЛЕНИЕТОПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?