Категории

План сметка 2018

ПЛАН – СМЕТКА

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл.66 (1) от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Взети са предвид размерите на плащанията по договорите с изпълнителите на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване „ и „Поддържане на чистотата на територията за обществено ползване

ВИДОВЕ РАЗХОДИ
1. за сметосъбиране и сметоизвозване  - 184 704лв.
2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо  - 63 000лв.
3. за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци  -  103 500лв.
4. за чистота на териториите за обществено ползване - 242 826лв.
Всичко: 594 030лв.Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?