Категории

План сметка 2019

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл.66 (1) от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Взети са предвид размерите на плащанията по договорите с изпълнителите на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване „ и „Поддържане на чистотата на територията за обществено ползване

ВИДОВЕ РАЗХОДИ
1. за сметосъбиране и сметоизвозване - 177 600 лв
2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 55 000 лв
3. за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци - 131 100 лв
4. за чистота на териториите за обществено ползване - 197 934 лв
5. закупуване на съдове за смет - 3 480 лв
Всичко: 565 114лв

Посочените по-горе дейности ще се финансират от събраните приходи от Такса битови отпадъци, а при наличие на преходен остатък в края на 2018 г. той приоритетно ще се използва за финансиране па посочените в План-сметката дейности.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?