Категории

План сметка 2020

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл.66 (3) от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Взети са предвид размерите на плащанията по договорите с изпълнителите на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване „ и „Поддържане на чистотата на територията за обществено ползване

 

ПРИХОДИ  за 2020 г. ОБЩО:

697 034

1.

От такса битови отпадъци

697 034

РАЗХОДИ за 2020 г. ОБЩО:

697 034

  1.  

за сметосъбиране и сметоизвозване

201 600

  1.  

за обезвреждане на битовите отпадъци в депо

60 000

  1.  

за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци

237 500

  1.  

за чистота на териториите за обществено ползване

197 934

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?