Категории

План сметка 2021

ПЛАН - СМЕТКА

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл.66 (1) от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

  ПРИХОДИ  за 2021 г. ОБЩО: 697 328
 1. От такса битови отпадъци

697 328

 

РАЗХОДИ за 2021 г. ОБЩО:

697 328

 1.

за сметосъбиране и сметоизвозване

201 600

 2.

за обезвреждане на битовите отпадъци в депо

60 000

 3.

за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци

210 225

 4.

за чистота на териториите за обществено ползване

225 503

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?