Съобщение до гражданите

Съобщение до гражданите
Уважаеми Граждани и Ръководители на фирми,
Уведомяваме Ви че:

Съгласно Закона за местните данъци и такси сроковете за внасяне на задълженията за данъци за 2018г. са следните:

- данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
- данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
- туристически данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
- патентен данък се плаща на четири вноски в следните срокове:

За първо тримесечие – до 31януари
За второ тримесечие – до 30 април
За трето тримесечие – до 31юли
За четвърто тримесечие – до 31октомври

Заплащането може да се извърши в брой на касата на отдел “Местни данъци и такси” в община Правец, пл. “Тодор Живков” № 6, в кметствата по населени места, чрез пощенски запис,  на касите на ИЗИПЕЙ, чрез системата за електронно разплащане e-Pay или по банков път по следната сметка:
БАНКА ОББ АД офис Правец
IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF

Списък на Кодовете за плащане:
- 44 14 00 Окончателен патентен данък;
- 44 21 00 Данък върху недвижимите имоти;
- 44 23 00 Данък върху превозните средства;
- 44 24 00 Такса за битови отпадъци;
- 44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин;
- 44 28 00 Туристически данък
- 44 34 00 Други (пътен) данък;
- 44 65 00 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти за основно жилище и за данък превозно средство за леки автомобили с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК.

Списък документи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?