Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на община Правец

Община Правец уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че могат да заявят желанието си да наемат пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, за срок от 5 години, считано от стопанската 2017/2018г., като попълнят ЗАЯВЛЕНИЕ по образец одобрено със Заповед № РД-46-90/26.02.2016г.на Министъра на земеделието и храните със следните приложения към него:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ.;

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
- опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади;

3. ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на данъчни задължения;

4. Актуална справка от Интегрираната информационна система на БАБХ за наличните животни  в животновъдния обект.


5. КОПИЕ от нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице (при необходимост);

Заявленията с необходимите документи се подават в деловодството в срок до 10.03.2017г.
За повече информация: сл. тел. 07133 -48-77; 0875315077


Списък документи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?