Стратегически документи


Списък документи

 • Мерки по опазване на паметниците на културата в община ПравецПреглед
 • Предварителна оценка на общински план за развитие 2014-2020г.Преглед
 • Общински план за развитие 2014-2020 на Община ПравецПреглед
 • Общински план за интегриране на ромите в Община Правец 2015 - 2020г.Преглед
 • Стратегия за управлението на общинската собственост на община Правец за периода 2016 - 2019г.Преглед
 • Програма за управление на Кмета на Общината мандат 2015- 2019гПреглед
 • План на Община Правец за защита от бедствия 2016Преглед
 • Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Правец 2016 - 2020 г.Преглед
 • Общинска програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците 2014-2020г.Преглед
 • ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦПреглед
 • ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 2015 - 2020г.Преглед
 • Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2023 годинаПреглед
 • Програма за управление на отпадъците 2015-2020Преглед
 • Kраткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Правец за период 2017-2020 год.Преглед
 • Общински план за младежта в Община Правец за 2018гПреглед
 • ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Правец 2014 – 2020 г. през 2017 годинаПреглед
 • ДОКЛАД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (ОПР) НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2014-2017 Г.Преглед
 • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 2018Г.Преглед
 • Програма за намаляване риска от бедствия на община Правец за периода 2019 – 2030 год.Преглед
 • Програма на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2019 годинаПреглед
 • Програма за развитие на туризма на територията на община Правец за периода 2014-2020 г.Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?