Категории

Стратегически документи

Списък от файлове

 • Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2023 годинаПреглед
 • Програма за намаляване риска от бедствия на община Правец за периода 2019 – 2030 год.Преглед
 • Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община ПравецПреглед
 • План за интегрирано развитие на Община Правец за периода 2021-2027 годинаПреглед
 • Програма за енергийна ефективност на Община Правец 2021 - 2025 г.Преглед
 • Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Правец 2021-2023 г.Преглед
 • Програма за опазване на околната среда на Община Правец за периода 2021-2027 г.Преглед
 • Приложение 2. Раздел "Лечебни растения"Преглед
 • Приложение 3. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Правец за периода 2021-2027 г.Преглед
 • Приложение 4. Програма за управление на отпадъците на Община Правец 2021-2028 г.Преглед
 • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Правец 2021-2027г. за 2021 г.Преглед
 • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Правец 2021-2027г. за 2022 г.Преглед
 • Общинска стратегия за подккрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Правец 2023-2024 г.Преглед
 • Стратегия за управление на общинската собственост на община Правец за периода 2023 – 2027гПреглед
 • Общински план за младежта в Община Правец за 2024г.Преглед
 • Общински план за интегриране на ромите в Община Правец 2024г.Преглед
 • Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Правец 2023-2024г.Преглед
 • ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 2024Г.Преглед
 • Програма на община Правец за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2024 годинаПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?