Категории

Стратегически документи

Списък от файлове

 • Мерки по опазване на паметниците на културата в община ПравецПреглед
 • Общински план за интегриране на ромите в Община Правец 2015 - 2020г.Преглед
 • Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Правец 2016 - 2020 г.Преглед
 • Общинска програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците 2014-2020г.Преглед
 • ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 2015 - 2020г.Преглед
 • Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2023 годинаПреглед
 • Програма за управление на отпадъците 2015-2020Преглед
 • Kраткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Правец за период 2017-2020 год.Преглед
 • Програма за намаляване риска от бедствия на община Правец за периода 2019 – 2030 год.Преглед
 • Програма за развитие на туризма на територията на община Правец за периода 2014-2020 г.Преглед
 • Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община ПравецПреглед
 • Програма за управление за мандата 2019/2023Преглед
 • Общински план за младежта в Община Правец за 2020г.Преглед
 • Програма на община Правец за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2021 годинаПреглед
 • План за интегрирано развитие на Община Правец за периода 2021-2027 годинаПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?