Местни данъци и такси справка за задължения и плащания

Проверка на задължения за местни данъци и такси

При зареждане на страницата за "Проверка на задължения за местни данъци и такси" изберете:

- "Continue to this site"/"Продължете напред" за Internet Explorer
- "I understand the risks"/"Разбирам опасностите" за Mozilla Firefox
- "Proceed anyway" /"Продължаване напред въпреки това" за Google chrome

Сертификатът се генерира от сървърите на Община Правец. Сертификатът е надежден.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАМПАНИЯ 2024

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

   Уведомяваме Ви, че Програмният продукт „Местни данъци и такси“ е актуализиран и вече позволява заплащате на данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2024 г.   

   От 1-ви март 2024 година ще започне и заплащането на данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци за 2024г.
   Съгласно Закона за местните данъци и такси сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2024 г. са както следва::

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2024 г.
Втора вноска – до 31.10.2024 г
На предплатилите за цялата година до 30.04.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто

ПАТЕНТЕН ДАНЪК
Срок за внасяне - на четири равни вноски, както следва:
  За първо тримесечие – до 31.01.2024г.
  За второ тримесечие – до 30.04.2024г.
  За трето тримесечие – до 31.07.2024г.
  За четвърто тримесечие – до 31.10.2024г.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация за патент и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък ползват отстъпка 5 на сто.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Лицата предоставящи нощувки подават годишна декларация до 31 януари на 2024г. за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
  Първа вноска – до 30.06.2024 г.
  Втора вноска – до 31.10.2024 г.
На предплатилите за цялата година до 30.04.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто от таксата


Как мога да платя?

- В брой и/или чрез ПОС терминално устройство на касата на отдел „Местни приходи” в Общинска администрация Правец
- Безкасово по банковата сметка на Община Правец в

БАНКА ОББ АД офис Правец
IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Код за вид плащане:
441400 - Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви
442100 - Данък върху недвижимите имоти и лихви
442400 - Такса за битови отпадъци и лихви
442300 - Данък върху превозните средства и лихви
442800 - Туристически данък и лихви

- На касите на Изипей /Easypay/
- Чрез системата Ипей /ePay/
- В брой в кметствата по населените места
- В клоновата мрежа на банка ДСК ЕАД в цялата страна


Как да получа информация за моите задължения?

Информация за размера на задълженията Ви може да получите:
- на място - в отдел „Местни приходи” на адрес гр. Правец, пл.”Тодор Живков” №6;
- на телефони: 071334889, 071334875. /Чрез ЕГН и ПИН или чрез ЕГН и партиден номер на имот/;
- на интернет страница – https://pravets.bg/pages/mdt - /Чрез ЕГН и ПИН или чрез ЕГН и партиден номер на имот/.

ВНИМАНИЕ!!!

С оглед защита на Вашите лични данни и предотвратяване на злоупотреби, информацията може да получавате по един от следните начини:

За физическо лице:
Използвайки ЕГН на лицето и ПИН. Пинът се получава лично на гише „Местни приходи“ в сградата на Общинска администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ №6. Услугата по издаване на удостоверение за ПИН код е безплатна, получава се веднъж и важи безсрочно.

Използвайки ЕГН на лицето и партиден номер на имот. Партидният номер на имот се съдържа в приходната квитанция за платените данъци от предходните години и в съобщението за задължения от предходните години. Партидният номер на имота се получава лично на гише „Местни приходи“ в сградата на Общинска администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ №6.

За юридическо лице:
Използвайки ЕИК на юридическо лице и ПИН, който можете да получите лично на гише „Местни приходи“ в сградата на Общинска администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ №6, телефон за връзка: 07133 48 75. Услугата по издаване на удостоверение за ПИН код е безплатна, получава се веднъж и важи безсрочно.

Използвайки ЕИК на юридическо лице и партиден номер на имот. Партидният номер на имот се съдържа в приходната квитанция за платените данъци от предходните години. Партидният номер на имота се получава лично на гише „Местни приходи“ в сградата на Общинска администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ №6.

За допълнителна информация телефон - 07133 48 75 и на имейл svetla.ivanova@pravets.bg

Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

   

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?