Всички наредби


 • Наредба за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дългПреглед
 • Наредба №2 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №7 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №9 запреместваемите обекти, за рекламните, информационните елементи и за рекламната дейност на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №10 за опазване на околната среда на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №11 за гробищните паркове на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №12 за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община ПравецПреглед
 • Наредба №14 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества  с общинско участие в капитала, за участиетПреглед
 • Наредба №18 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №21 за поправяне, заздравяване или принудително премахване  на строежи или части от тях на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №24 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение Преглед
 • Наредба №26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър на Община ПравецПреглед
 • Наредба №19 за управление на общинските пътищаПреглед
 • Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоПреглед
 • Наредба №28 за реда за упдавление на горските територии собственост на Община ПравецПреглед
 • Наредба №25 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦПреглед
 • Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилищаПреглед
 • Наредба за отмяна на Наредба № 3Преглед
 • Наредба за отмяна на Наредба № 8Преглед
 • Наредба №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община ПравецПреглед
 • Наредба №4 за определяне размера на местните данъци на територията на община ПравецПреглед
 • Наредба №20 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община ПравецПреглед
 • Наредба №1 за обществения ред на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №27: Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община ПравецПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?