Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина "Индира Ганди" гр. Правец по четири обособени позиции

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина „Индира Ганди” гр. Правец по четири обособени позиции:

Обособена позиция №1:
Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане;

Обособена позиция №2:
Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване;

Обособена позиция №3:
Доставка и монтаж на спортно и игрово оборудване;

Обособена позиция №4:
Доставка и монтаж на компютърно оборудване”,

в изпълнение на проект  „Ремонт на целодневна детска градина „Индира Ганди”, находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ за детска градина, кв.167 по план за регулация на гр. Правец, община Правец”


Документация

Обявление

Решение

 • Решение за откриване на процедура
  27 Ноември 2018
  Преглед

Отговори на въпроси

 • Отговор на въпроси
  04 Декември 2018
  Преглед
 • Отговори на въпроси №2
  10 Декември 2018
  Преглед
 • Отговори на въпроси №3
  14 Декември 2018
  Преглед
 • Отговори на въпроси №4
  17 Декември 2018
  Преглед
 • Отговори на въпроси №5
  20 Декември 2018
  Преглед

Технически проекти

 • Проект – част Технологична
  04 Декември 2018
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  29 Ноември 2018
  Преглед

Протоколи

 • Протокол от работата на комисията
  18 Януари 2019
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?