Профил на купувача - Обява за събиране на оферти

Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения по четири обособени позиции

1. Обособена позиция №1- обект: „Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения за обект: „Кът за отдих, спорт и развлечение с. Джурово, Община П...

21 Май 2020   Виж ...

Доставка на храни и консумативи за изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи  за  изпълнение на дейности по договор за безвъ...

30 Март 2020   Виж ...

"Ремонт на два обекта общинска собственост"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Ремонт на два обекта общинска собственост”Обект №1: „Ремонт и вътрешно преустр...

24 Март 2020   Виж ...

Доставка на фабрично нов лекотоварен бордови автомобил за нуждите на община Правец

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Доставка на фабрично нов лекотоварен бордови автомобил за нуждите на община Пр...

21 Март 2020   Виж ...

Доставка на храни и консумативи за изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи  за  изпълнение на дейности по договор за безв...

12 Март 2020   Виж ...

"Услуги по две дейности" - договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Услуги по две дейности:Дейност 1:„Предос...

06 Февруари 2020   Виж ...

"Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Изпълнение на обект „Ремонтно-възстанови...

25 Ноември 2019   Виж ...

Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: С ПРЕДМЕТ: “Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъж...

16 Септември 2019   Виж ...

"Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец - п.к. Етр...

09 Август 2019   Виж ...

"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения" в гр. Правец

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж...

18 Юли 2019   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?