Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимните сезони 2020-2022г

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените...

08 Юни 2020   Виж ...

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения при Община Правец

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ОБЩИН...

25 Март 2020   Виж ...

"Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Правец до регионално депо за отпадъци"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО Д...

19 Ноември 2019   Виж ...

"Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец, Община Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец, Община...

05 Юли 2019   Виж ...

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина „Индира Ганди” гр. Правец - Доставка и монтаж на компютърно оборудване"

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.8 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.79 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕС...

19 Март 2019   Виж ...

Доставка и монтаж на технологично оборудване за градски фонтан в гр. Правец

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО ЧЛ.20, АЛ.1, Б. „Б” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА И МО...

19 Февруари 2019   Виж ...

Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Правец до регионално депо за отпадъци

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО ...

27 Ноември 2018   Виж ...

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина "Индира Ганди" гр. Правец по четири обособени позиции

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина „Индира...

27 Ноември 2018   Виж ...

"Доставка и монтаж на технологично оборудване за градски фонтан в гр. Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО ЧЛ.20, АЛ.1, Б. „Б” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА И МО...

12 Ноември 2018   Виж ...

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на община Правец

Процедура на Договаряне без обявление с предмет: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на община Правец

31 Октомври 2018   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?