Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект: "Правец - среда за активно социално приобщаване"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект:  „Правец – среда за активно социално приобщаване” договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОПРЧР, дейност 3 "Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги".

Документация

Обявление

Договори

Протоколи

  • Утвърден Протокол от работата на комисията
    22 Май 2019
    Преглед
  • Протокол
    09 Август 2019
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?