Доставка на храни и консумативи за изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи  за  изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Документация

Обявление

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?