Доставка на храни по проект ЦСКП - гр. Правец - Проект BG05M9OP001-2.004-0027

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на храни по проект ЦСКП - гр. Правец - Проект BG05M9OP001-2.004-0027 „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец”

Публична покана

Документация

Решение

 • Решение за избор на изпълнител
  30 Ноември 2016
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  21 Ноември 2016
  Преглед
 • Договор за изпълнение
  06 Декември 2016
  Преглед

Протоколи

 • Доклад от работата на комисията
  30 Ноември 2016
  Преглед
 • Протокол от процедура на пряко договаряне
  30 Ноември 2016
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?