Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Документация

Обявление

Решение

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?