Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на доставка на сглобяема мобилна сцена

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на доставка на сглобяема мобилна сцена, по  проектно предложение с наименование “Възстановяване, запазване и популяризиране на типични за правчанския край народни обичаи, фолклор и селски традиции сред местната общност и гостите на територията чрез закупуване на сглобяема мобилна сцена”, с който да кандидатства за финансиране по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001- 19.182 - мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Документация

 • Образец на оферта
  10 Февруари 2020
  Преглед
 • Техническа спецификация
  10 Февруари 2020
  Преглед
 • Оферти
  20 Февруари 2020
  Преглед

Обявление

Решение

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?