Профил на купувача

Доставка на храни по проект ЦСКП - гр. Правец - Проект BG05M9OP001-2.004-0027

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на храни по проект ЦСКП - гр. Правец - Проект BG05M9OP001-2.004...

21 Ноември 2016   Виж ...


Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община Правец

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран паза...

01 Ноември 2016   Виж ...


"Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия"

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия”  по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027...

18 Октомври 2016   Виж ...


Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Правец

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ по две обособени пози...

28 Септември 2016   Виж ...


Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия”  по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027...

21 Септември 2016   Виж ...
Проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Разлив, община Правец"

Във връзка с инвестиционния интерес на община Правец за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Рек...

19 Септември 2016   Виж ...


Проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Разлив, община Правец"

Във връзка с инвестиционния интерес на община Правец за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Рек...

19 Септември 2016   Виж ...


Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование Ремонт на ЦДГ "Индира Ганди"

Пазарна консултация за: Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование ”Ремонт на целодневна детска градина „Индира Г...

17 Септември 2016   Виж ...


Възлагане на обществена поръчка: "Занималня за деца на родители, работещи в администрация в община Правец"

Възлагане на обществена поръчка чрез ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ с Предмет: Текущ ремонт и обновяване на обект: "Занималня за деца на родители, раб...

13 Септември 2016   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?