Профил на купувача

"Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец"

"Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец"

10 Януари 2019   Виж ...


Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала Бурньовица по три обособени позиции

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с м...

07 Януари 2019   Виж ...


Възстановителни работи по мостово съоръжение над р. Витомерица, гр. Правец по три обособени позиции

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ "Възстановителни работи по мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец по три...

07 Януари 2019   Виж ...


Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала "Пеша лъка" по три обособени позиции

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре ...

07 Януари 2019   Виж ...


Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с махала "Утявец" по три обособени позиции

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с ...

07 Януари 2019   Виж ...


Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център"

Процедура на пряко договаряне с предмет: Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център“ в  УПИ IX-за озеленяване, кв. 10, по РП  на ...

03 Януари 2019   Виж ...


Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Правец до регионално депо за отпадъци

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО ...

27 Ноември 2018   Виж ...


Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина "Индира Ганди" гр. Правец по четири обособени позиции

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина „Индира...

27 Ноември 2018   Виж ...


Извършване на СМР, включително вертикална планировка, за обект: „Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на СМР, включително вертикална планировка, за обект: „Ремонт на целодн...

27 Ноември 2018   Виж ...


"Доставка и монтаж на технологично оборудване за градски фонтан в гр. Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО ЧЛ.20, АЛ.1, Б. „Б” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА И МО...

12 Ноември 2018   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?