Профил на купувача

Доставка на храни и консумативи за изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи  за  изпълнение на дейности по договор за безв...

12 Март 2020   Виж ...

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на доставка на сглобяема мобилна сцена

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на доставка на сглобяема мобилна сцена, по  проектно предложение с наименован...

10 Февруари 2020   Виж ...

"Услуги по две дейности" - договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Услуги по две дейности:Дейност 1:„Предос...

06 Февруари 2020   Виж ...

Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец”, ...

14 Януари 2020   Виж ...

"Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Изпълнение на обект „Ремонтно-възстанови...

25 Ноември 2019   Виж ...

"Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Правец до регионално депо за отпадъци"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО Д...

19 Ноември 2019   Виж ...

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община Правец

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на баланс...

15 Октомври 2019   Виж ...

"Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Физкултурен салон включително оборудва...

09 Октомври 2019   Виж ...

Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: С ПРЕДМЕТ: “Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъж...

16 Септември 2019   Виж ...

Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на община Правец.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и  улици в регулация на територията ...

02 Септември 2019   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?