Профил на купувача

"Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Правец до регионално депо за отпадъци"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО Д...

19 Ноември 2019   Виж ...


Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община Правец

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на баланс...

15 Октомври 2019   Виж ...


"Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Физкултурен салон включително оборудва...

09 Октомври 2019   Виж ...


Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: С ПРЕДМЕТ: “Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъж...

16 Септември 2019   Виж ...


Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на община Правец.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и  улици в регулация на територията ...

02 Септември 2019   Виж ...


"Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и...

14 Август 2019   Виж ...


"Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец - п.к. Етр...

09 Август 2019   Виж ...


Упражняване на независим строителен надзор по три обособени позиции

Упражняване на независим строителен надзор по три обособени позиции:Обособена позиция №1: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнени...

02 Август 2019   Виж ...


Изпълнение на СМР по проект "Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Физкултурен салон включително оборудва...

02 Август 2019   Виж ...


"Реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Правец"

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на строително - монтажни работи за обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА М...

23 Юли 2019   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?