Публичен търг с тайно наддаване - 08.02.2018 от 10:30ч.

23 Януари 2018 Източник: Община Правец видяна 245 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 08.02.2018 год. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII - 6524 (дванадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди петстотин двадесет и четири) целият с площ от 489 (четиристотин осемдесет и девет) кв.м, находящ се в кв. 169 (сто шестдесет и девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2228-II/21.07.2017г.
Начална тръжна цена на имота в размер на 17 115.00 лв. (седемнадесет хиляди сто и петнадесет лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 24.01.2018 г. до 17.30 ч. на 07.02.2018 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 17.30 ч. на 07.02.2018 г. по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 07.02.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 07.02.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 15.02.2018 г. и 22.02.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?