Категории

Гражданска регистрация и административно обслужване

Административните услуги, които Община Правец извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване. Всички заявления за административни услуги са достъпни на сайта на общината, като могат да се попълват и електронно посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/.

Начин на заявяване на услугата:

1. На място в Центъра за административно обслужване на пл. „Тодор Живков“ № 6, лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, заявявате услуга:

• чрез подаване на писмено заявление по образец и приложенията към него;
• устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

2. По електронен път на Ниво 2 и Ниво 3

• На имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , изпращате заявление по образец и приложенията към него, откъдето ще получите обратна връзка за редовността на подадените от Вас документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входящ номер.
• Чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/ - необходими са регистрация и квалифициран електронен подпис или електронна идентичност.

3. Чрез лицензиран пощенски оператор

На дарес пл. „Тодор Живков“ №6, ПК 2161, гр. Правец, изпращате заявление по образец и приложенията към него.

Информация за статуса на Вашата преписка можете да получите в Центъра за административно обслужване

• на място - пл. „Тодор Живков“ №6
• на телефон 07133/4872
• на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg.

Начини за получаване на издадения индивидуален административен акт:

1. Лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване;

2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:
• като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка; цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
• с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към Общинска администрация - Правец; цената за пощенската услуга се заплаща от Общинска администрация - Правец на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

1. на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;

2. с платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за административно обслужване;

3. по банкова сметка:

IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД

Информация за кодове за вид плащане за сметки можете да намерите в заявлението

Списък от файлове

 • 2033 - Възстановяване или промяна на имеПреглед
 • 2079 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адресПреглед
 • 2104 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 годинаПреглед
 • 2056 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 годинаПреглед
 • 2020 - Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населениетоПреглед
 • 2019 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи пътПреглед
 • 2034 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ пътПреглед
 • 1999 - Издаване на удостоверение за граждански брак – оригиналПреглед
 • 2092 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни именаПреглед
 • 2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояниеПреглед
 • 2016 - Издаване на удостоверение за наследнициПреглед
 • 1997 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече заявен настоящ адресПреглед
 • 2107 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адресПреглед
 • 2128 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адресПреглед
 • 2076 - Издаване на удостоверение за раждане - дубликатПреглед
 • 2052 - Издаване на удостоверение за раждане – оригиналПреглед
 • 2057 - Издаване на удостоверение за родените от майката децаПреглед
 • 2075 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и децаПреглед
 • 2109 - Издаване на удостоверение за семейно положениеПреглед
 • 2017 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбинаПреглед
 • 2073 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на гр. брак в БългарияПреглед
 • 2036 - Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзкиПреглед
 • 2040 - Отразяване на промяна на режим на имуществените отношения между съпрузитеПреглед
 • Искане за закупуване на гробно мястоПреглед
 • Искане за ползване на гробно място - ПравецПреглед
 • Искане за ползване на гробно място в селатаПреглед
 • 2000 - Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояниеПреглед
 • 2110 - Заверка на документи по гражданско състояние за чужбинаПреглед
 • 2015 - Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписванеПреглед
 • 2072 - Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжаПреглед
 • 2094 - Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договоритеПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?