Категории

Етажна собственост

През месец ноември 2022 г. предстои прием на документи по програмата за саниране на жилищни сгради от Плана за възстановяване и устойчивост.

Над 1,4 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост са заложени за енергийно обновление на жилищните сгради. За тях ще могат да кандидатстват сгради във всички 265 общини, с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик.

Основните промени в предстоящия прием и програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I“ са промяна на критериите спрямо предната такава, което значи, че всички многофамилни жилищни сгради ще трябва да кандидатстват наново. Променен е и принципа на одобрение - от състезание за време към стандартно класиране и оценка.


ПЪРВА СТЪПКА:
СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ.

За създаване на сдружението се свиква Учредително събрание на собствениците в блока. Учредителното събрание се провежда при присъствие на собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
Учредителното събрание се свиква чрез ПОКАНА (Образец № 1). В нея се съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на провеждането му. Поканата се подписва от лицето/лицата, които свикват общото събрание. Лицето свикващо общото събрание може да бъде домоуправителя или всяко друго лице собственик в сградата. Поканата се поставя на видно и общодостъпно място във входовете на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. (Пример: ако поканата е поставена на 1 февруари 2015 г., то най-ранната дата за провеждане на събранието е 9 февруари 2015 г.).
За поставянето на поканата на видно място се съставя протокол (Образец 2). В протокола, задължително се отбелязва, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста на поканата/.
Учредително събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на сградата.
Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма (без да е необходима нотариална заверка върху пълномощното). Собственикът може да упълномощи и друго лице (което не е собственик), което да го представлява, но само чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа. Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното.
Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от присъстващите собственици отнесено като процент идеални части. (минимум 33.5% от идеалните части от общите части, в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата). Избира се и протоколчик (обикновено мнозинство).
Задължителен дневен ред на Учредителното събрание:
1.    Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС);
2.    Определяне наименованието на Сдружение на собствениците (СС);
3.    Избор на Управител/Управителен съвет и Контрольор/Контролен съвет;
4.    Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост)
Протоколът от учредителното събрание (Образец 3) и приетото Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците (Образец 4) се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.

ВТОРА СТЪПКА:
РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Председателят на управителния съвет /Управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание внася заявление (за вписване на сдружението в публичен регистър, на място в сградата на Общинска администрация Правец.
НЕОБХОДИМО Е ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ И СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1.    Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
2.    Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението;
3.    Списък и протокол по чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС
Подаването на заявлението в общината за вписване в регистъра и издаването на удостоверението е безплатно.
Нотариалната заверка на образците от подписите на лицата, представляващи сдружението се заплаща по Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
При вписване в регистъра на Сдружение на собствениците, Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на ЗУЕС. За отстраняване на пропуски могат да бъдат изисквани допълнителна информация и/или документи. След проверката сдружението се вписва в регистъра.
След вписване в публичния регистъра, общинската администрация в град Правец издава удостоверение за регистрация на сдружението.
 
ТРЕТА СТЪПКА:
РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

В 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението от Община Правец, управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10.00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?