Публичен търг с тайно наддаване - 10.01.2018 от 9:30ч.

19 Декември 2017 Източник: Община Правец видяна 352 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 10.01.2018 год. от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общ. (единадесети, общински), находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, с площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1551 - II/28.03.2016 год.
Определя начална тръжна цена – начална тръжна цена в размер на 9 398.00 (девет хиляди триста деветдесет и осем лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.12.2017 г. до 17.30 ч. на 09.01.2018 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 09.01.2018 г. в касата на Община Правец или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 09.01.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 09.01.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 17.01.2018 г. и 24.01.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?