Публичен търг с тайно наддаване - 11.01.2018 от 10:30ч.

19 Декември 2017 Източник: Община Правец видяна 254 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 11.01.2018 год. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI - 6517 (шести отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди петстотин и седемнадесет) целият с площ от 528 (петстотин двадесет и осем) кв.м, находящ се в кв. 168 (сто шестдесет и осем) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2232 - II/21.07.2017 год.
Определя начална тръжна цена – начална тръжна цена в размер на 18 480.00 лв. (осемнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 20.12.2017 г. до 17.30 ч. на 10.01.2018 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 10.01.2018 г. по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 10.01.2018 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 10.01.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 18.01.2018 г. и 25.01.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?