Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 12.03.2024 от 11:00ч.

27 Февруари 2024 Източник: Община Правец видяна 229 /

Община Правец организира на 12.03.2024 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 305, целият с урегулирана площ от 1159 кв.м., с уредени сметки, находящ се в кв. 46 по действащия план за регулация на с. Равнище, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4519 - II/28.04.2022 год.
Начална тръжна цена на имота в размер на 28980.00 лв. (двадесет и осем хиляди и деветстотин и осемдесет лева) без ДДС (облагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 29.02.2024 г. до 17.00 ч. на 11.03.2024 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 11.03.2024 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан непрозрачен плик до 17.00 ч. на 11.03.2024 год. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост повторни търгове да се проведат на 19.03.2024 г. и 26.03.2024 г., при същите условия и ред, а именно:
За дата 19.03.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 18.03.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 18.03.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. 18.03.2024 г.
За дата 26.03.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 25.03.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 25.03.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 25.03.2024 г

За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?