Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 12.06.2024 от 10:00ч.

29 Май 2024 Източник: Община Правец видяна 102 /

Община Правец организира на 12.06.2024 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ Помещение - ОФИС № 5, частна общинска собственост, с площ от 30.00 (тридесет) кв. м, находящо се на IIІ (третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №0123/15.05.2000 г.
Начална тръжна месечна наемна цена – 150.00 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 5 (пет) години;
Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.05.2024 г. до 17.00 ч. на 11.06.2024 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 11.06.2024 год. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 11.06.2024 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4877.
При необходимост повторни търгове да се проведат на 19.06.2024 г. и 26.06.2024 г., при същите условия и ред, а именно:
За дата 19.06.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 18.06.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 18.06.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. 18.06.2024 г.
За дата 26.06.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 25.06.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 25.06.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 25.06.2024 г.
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?