Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 13.06.2024 от 11:00ч.

29 Май 2024 Източник: Община Правец видяна 154 /

Община Правец организира на 13.06.2024 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 58030.67.2 (пет осем нула три нула точка шест седем точка две) с площ от 912 (деветстотин и дванадесет) кв. м. в местността „Бучник” с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория – 6 (шеста), находящ се в землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4668/29.09.2022 г.
Начална тръжна цена на имота в размер на 18391.00 лв. (осемнадесет хиляди триста деветдесет и един лева) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 30.05.2024 г. до 17.00 ч. на 12.06.2024 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 17.00 ч. на 12.06.2024 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан непрозрачен плик до 17.00 ч. на 12.06.2024 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост повторни търгове да се проведат на 20.06.2024 г. и 27.06.2024 г., при същия ред и условия.
За дата 20.06.2024  г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 19.06.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 19.06.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. 19.06.2024 г.
За дата 27.06.2024 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 26.06.2024 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 26.06.2024 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 26.06.2024 г
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?