Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 14.5.2020 от 11:30ч.

28 Април 2020 Източник: Община Правец видяна 370 /

ОБЯВА
Община Правец организира на 14.05.2020 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 26 (осми отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и шест), целият с площ от 420 (четиристотин и двадесет) кв.м., находящ се в кв. 3 (три) по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3506 - II/10.12.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в 4 200.00 лв. (четири хиляди и двеста лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 29.04.2020 г. до 17.00 ч. на 13.05.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 13.05.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 13.05.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 13.05.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 21.05.2020 г. и 28.05.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?