Публичен търг с тайно наддаване - 14.5.2020 от 9:30ч.

28 Април 2020 Източник: Община Правец видяна 145 /

ОБЯВА
Община Правец организира на 14.05.2020 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.109.138 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три осем), целият с площ от 242 (двеста четиридесет и два) кв.м., трайно предназначение: „Урбанизирана територия“, находящ се в строителния полигон на махала „Дивчов рът“, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3354 - II/18.03.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 2 420.00 лв. (две хиляди четиристотин и двадесет лева) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 29.04.2020 г. до 17.00 ч. на 13.05.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 13.05.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 13.05.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 13.05.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 21.05.2020 г. и 28.05.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?