Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 16.12.2020 от 9:30ч.

01 Декември 2020 Източник: Община Правец видяна 214 /

Община Правец организира на 16.12.2020 год. от 09:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.307 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка три нула седем) с площ от 750 кв. м. (седемстотин и петдесет квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, одобрен със Заповед №ОА– 20/2004 год. на ОНС-София, актуван с Акт за частна общинска собственост №3490 - II/ 15.10.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 15 100.00 лв. (петнадесет хиляди и сто лева) без ДДС (необлагаема.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.12.2020 г. до 17.00 ч. на 15.12.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 15.12.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 15.12.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.12.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.12.2020 г. и 30.12.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?