Публичен търг с тайно наддаване - 17.04.2019 от 16:00ч.

02 Април 2019 Източник: Община Правец видяна 1149 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 17.04.2019 год. от 16:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща офис № 52, частна общинска собственост, с площ от 50.85 (петдесет цяло осемдесет и пет стотни) кв. м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, построена в УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 122 – II/ 04.12.2008 г.
Начална тръжна месечна наемна цена  – 101.70 лв. (сто и един левa и седемдесет стотинки) без ДДС;
Срок на отдаване - 10 (десет) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 03.04.2019 г. до 17.00 ч. на 16.04.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.00 ч. на 16.04.2019 год. на каса или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 16.04.2019 год. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 16.04.2019 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 24.04.2019 г. и 02.05.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.105, тел.: 07133/4877


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?