Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 18.05.2022 от 11:00ч.

03 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 115 /

Община Правец организира на 18.05.2022 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №012047 (нула едно две нула четири седем) по картата на възстановената собственост (КВС), с площ от 38.455 дка (тридесет и осем декара и четиристотин петдесет и пет кв. м.) в местността „Кълбук” с начин на трайно ползване – др. селскостоп. територия, категория – IX (девета), находящ се в землището на с. Равнище, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1074-II/24.01.2014 год.

Списък от файлове

  • O_Sale_R_47, ПИ №012047, 38.455 дка., мест. Кълбук, с. РавнищеСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?