Публичен търг с тайно наддаване - 18.07.2018 от 11:30ч.

03 Юли 2018 Източник: Община Правец видяна 183 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 18.07.2018 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Kошара с навес със застроена площ от 194 кв. м., (сто деветдесет и четири квадратни метра) построена в поземлен имот №004714 по КВС, с площ от 0.382 дка, местността „Мойкиното” с начин на трайно ползване – др. селскостоп. територия, находящ се в землището на с. Своде, ЕКАТЕ 65872, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1267-II/28.08.2014 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 8 950.00 лв. (осем хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС (необлагаем), в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 04.07.2018 г. до 17.00 ч. на 17.07.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 17:00 часа на 17.07.2018 г. в касата на община Правец или по сметка на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 17.07.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 17.07.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 25.07.2018 г. и 01.08.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?