Публичен търг с тайно наддаване - 19.06.2019 от 10:30ч.

04 Юни 2019 Източник: Община Правец видяна 285 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 19.06.2019 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII (осми) – За Комплексно обществено обслужване (КОО) целият с урегулирана площ от 311 (триста и единадесет) кв.м., заедно с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ от (ЗП) 85.60 (осемдесет и пет цяло и шестдесет стотни) кв.м., находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3235 - II/23.11.2018 год..
Начална тръжна цена на имота в размер на 24 612.00 лв. ( двадесет и четири хиляди шестстотин и дванадесет лева) без ДДС, в т. ч. земя – 9 576.00 (девет хиляди петстотин седемдесет и шест лева) без ДДС, и сграда – 15 036. 00 (петнадесет хиляди тридесет и шест лева) без ДДС.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 05.06.2019 г. до 17.00 ч. на 18.06.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 18.06.2019 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 18.06.2019 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 18.06.2019 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 26.06.2019 г. и 03.07.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?