Публичен търг с тайно наддаване - 19.3.2020 от 10:30ч.

03 Март 2020 Източник: Община Правец видяна 332 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 19.03.2020 год. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.308 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка три нула осем) с площ от 665 кв. м. (шестстотин шестдесет и пет квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3491 - II/15.10.2019 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 15 960.00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 04.03.2020 г. до 17.00 ч. на 18.03.2020 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 18.03.2020 г. в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 18.03.2020 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 18.03.2020 год., след предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 26.03.2020 г. и 01.04.2020 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?