Публичен търг с тайно наддаване на 09.10 от 11:30ч.

24 Септември 2019 Източник: Община Правец видяна 135 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 09.10.2019 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, Обособен обект, състоящ се от две помещения №10 и №11 и сервизно помещение №13 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; актуван с акт за частна общинска собственост № 1496-II/ 16.02.2016 г
Начална тръжна месечна наемна цена – 72.00 лв. (седемдесет и два лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 10 (десет) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 25.09.2019 г. до 17.00 ч. на 08.10.2019 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 08.10.2019 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 08.10.2019 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 08.10.2019 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 16.10.2019 г. и 23.10.2019 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?