Категории

Заповед №3-550 от 28.10.2020г.

05 Ноември 2020 Източник: Община Правец видяна 248 /
Заповед №3-550 от 28.10.2020г.

ЗАПОВЕД, № З - 550 28.10.2020г., гр. Правец

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Р България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.:

НАРЕЖДАМ:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование, а присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа в условията на COVID-19. Тези Насоки са публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове.
3. Преустановяват се груповите дейности и занимания в присъствена среда в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Правец, в Читалищата на територията на Общината, както и всички форми на масово събиране в помещения, общинска собственост на територията на общината.
4. Директорите на социалните институции в общината да създадат правилник за работа в условията на COVID-19, като препоръчително е да се ограничат посещенията и всички планирани мероприятия, свързани с масово събиране и/или пътуване и др.
5. Ограничава се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма, като се допускат такива, при:
- участие на не повече от 30 човека;
- спазване на дистанция от 1,5 м.;
- задължително носене на защитни маски за лице.
6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито да се провеждат без публика.
7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
8. Забранява се работата с удължено работно време на всички заведения за хранене и развлечения. Всички тези (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 7) да осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
10. Ограничават се груповите посещение в ИМ Правец, като в обектите на музея /филиали, експозиционни зали и др./ да се създаде организация за спазване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
11. Препоръчва се на управителите на фирми, извършващи продажба на хранителни стоки, включително плодове и зеленчуци, на територията на община Правец, да ограничат контакта на стоките с потребителите.
12. За всички неупоменати в настоящата заповед дейности и институции важат разпорежданията, указани в Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., с която са въведени противоепидемични мерки на територията на Р България.
13. Да се създадат съвместни екипи – полиция, служители на община Правец, кметове и кметски наместници за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на общината.
Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването й на интернет страницата на Община Правец.
Настоящата заповед да се връчи на началника на РУ „Полиция” – Правец, на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти, на кметове и кметски наместници, на цитираните в Заповедта институции, на наематели на общински помещения за сведение и изпълнение.
Настоящата Заповед влиза в сила от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.:


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?