Категории

Правец – среда за активно социално приобщаване

08.03.2019г.

Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР и
№BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР

На 07.03.2019 г. кметът на Община Правец - г-н Румен Гунински подписа договор с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1 за реализиране на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”.
Бенефициент по договора е Община Правец с партньори Фондация „Социални норми“ и ДГ„Здравец“- гр.Правец и асоциирани партньори Министерство на образоването и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция - Софийска област.

ОБЩА ЦЕЛ:
Подобряване качеството на живот, насърчаване социалното включване, намаляване на бедността, трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. В дългосрочен план се очаква предоставения „социален пакет” от мерки да допринесе за намаляване броя на отпадащите от образованието, осигуряване на достъп до пазара на труда, утвърждаване предоставянето на качествени социални и здравни услуги за лица в риск.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
- Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите.
- Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.
- Подобряване на достъпа на уязвимите групи да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.
- Прилагане на целенасочен интегриран подход към лицата в уязвимо положение, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването.
- Осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.
- Утвърждаване принципите на партньорство, равнопоставеност и равно участие чрез делегиране на права, присъединяване на граждански структури и други форми на сътрудничество.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОП РЧР:
-Подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване.
-Утвърждаване интегрирания характер на процедурата чрез последователно осъществяване на мерки по професионално обучение и последваща заетост.
-Постигнато ниво на социални и трудови умения и професионална квалификация за включване на пазара на труда за 35 обучени и преквалифицирани лица.
- Подобрен достъп до социални и здравни услуги чрез целия комплекс от интегрирани услуги за маргинализирани групи.
- Увеличаване на възможностите за социална интеграция чрез развитие на социални умения, превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на качествени социални и здравни услуги.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОП НОИР:
- Преодоляване на трудностите при подготовката за училище на деца от предучилищна възраст и обучението на ученици в училище, когато езикът в семейството е различен от българския.
- Формиране на интерес и положително отношение към българския език;
- Създаване на мотивация за изучаване и усвояване на българския език;
- Пораждане на интерес към българската култура и желание за междукултурно общуване, като се съхранява българската идентичност;
- Усвояване на основни умения за устно и писмено общуване на български език;
- Предотвратяване изоставането и отпадането на застрашените ученици, повишаване в процентно отношение броя на учениците овладели минимума от знания по отделните дисциплини, както и активно участие в училищния и обществен живот.
-Постигане на интегритет между различните по етнически произход, социален статус и образователни потребности деца от целевата група и общността им чрез творчество и спорт - уникални средства за социална промяна, насочена към развитие на индивида и общността.
- Формиране на родителски капацитет за подкрепа на работата с деца в неравностойно положение и от маргинализирани групи като превенция на рисковете от образователна, социална дезинтеграция и дискриминация.
- Формиране съпричастност и ангажираност на родителската общност към изграждане на ценностна система на детето, повишаване на родителската заинтересованост към образованието.
- разчупване на стереотипите, мотивиране и вдъхновяване на солидарни усилия на хора от различни възрасти, с различно образование, социален статус, етнос и култура.
- фокусиране на общественото внимание към проблемите на етническите малцинства, както и активизиране на местната общност за съвместно преодоляване на негативните стереотипи

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОП РЧР:

Дейност 1
Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация

Дейност 2
Включване в заетост

Дейност 3
Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги

Дейност 4
Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОП НОИР:

Дейност 1
Допълнително обучение по български език

Дейност 2
Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище

Дейност 3
Подобряване на образователната среда в детска градина-дейности с целевите групи

Дейност 4
Подобряване на образователната среда в детска градина- оборудване и обзавеждане

Дейност 5
Подобряване на образователната среда в детска градина- оборудване и обзавеждане

Дейност 6
Преодоляване на негативни обществени нагласи

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
21 месеца: от 01.04.2019г. до 31.12.2020г.
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
889 784,07 лева, от които 499 904,00 лева по ОП РЧР / в т.ч 424 918,40 лева европейско финансиране и 74 985,60 лева национално финансиране/ и 389 880,07 лева по ОП НОИР / в т.ч 331 398,06 лева европейско финансиране и 58 482,01 лева национално финансиране/.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?