Категории

Нови потребители на услугите, предоставяни от "Център за семейно консултиране и подкрепа"

Нови потребители на услугите, предоставяни от "Център за семейно консултиране и подкрепа"


ОЩЕ НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ЦЕНТЪР ЗА СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” – ПРАВЕЦ

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП РАЗШИРЯВАТ ОБХВАТА СИ НА ДЕЙНОСТ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА

Проект BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, продължава дейностите си по предварително заложен график и през летните месеци.
Услугите, които се предоставят чрез реализацията на проекта, са насочени към семействата на деца от 0-7 години, които са в неравностойно социално положение, в риск и застрашени от социално изключване поради невъзможност за социализация и интеграция.
    Към потребителите на услугите, които се предоставят чрез реализацията на проекта, продължават да се присъединяват нови семейства. Провеждането на индивидуални и групови консултации с педиатър, стоматолог, психолог, юрист, акушер, акушер-гинеколог, медицинска сестра и социални работници, провличат вниманието на повече млади семейства от малцинствените групи, застрашени от социално отпадане. Родителите получават отговори на важни за тях въпроси, както и подкрепа за преодоляването и решението на казуси в процеса на отглеждане, възпитание и социализация на децата им.
Основните теми, които потребителите дискутират със специалистите от Мултидисциплинарния екип на ЦСКП, се отнасят до: цялостни грижи за новороденото; здравословна семейна среда; семейно планиране; права и отговорности на родителите; социализация и интеграция в обществото; адаптация в детската градина/училище, социални помощи; подкрепа за обучение и образование за възрастни и др.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?