Категории

Работа за повишаване мотивацията и отговорното отношение на родители от ромската общност към образованието на децата им

Работа за повишаване мотивацията и отговорното отношение на родители от ромската общност към образованието на децата им


4.12.2019г.

Работа за повишаване мотивацията и отговорното отношение на родители от ромската общност към образованието на децата им.

Етнокултурните особености при ромите до голяма степен се оказват предпоставка за отпадане на децата от училище. Основната причина за това е, че образованието не присъства в достатъчна степен като ценност в ценностната система на ромската общност. Концепцията на родителите, че детето не се нуждае от образование се отразява на неговата мотивация.

По Проект: BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001- C01 „Правец- среда за активно социално приобщаване”,  финансиран от  Европейския социален фонд, се реализира дейност „Работа с родители от етническите малцинства“, където екип от педагози и психолог прилагат мерки за мотивирането и включването на родителите в образователния процес и училищния живот, подпомагането им във възпитанието на децата в семейната среда и за активна комуникация „родител-учител“. Дейността цели промяна в нагласите на родителите и осъзнаване на образованието като ценност и предпоставка за успешен старт в живота.

Подкрепата, която получават родителите от екипа се изразява в групови и индивидуални консултации с родители, които неглижират потребностите на децата си. С тях се работи в посока как родителите могат да помогнат на детето да се адаптира в училище, начина на общуване с детето като основен фактор в емоционалното му развитие, важен фактор за успешната  реализация е образованието. Подкрепата е насочена и към развитие на родителските знания, умения и нагласи за осигуряване на най-благоприятната среда за опазване здравето и насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на детето.  Много е важно родителите да осъзнаят, че те дават първите уроци на децата си и те са пример за подражание за тях.

Екипът  провежда и  групови сесии под формата на тренинги с родители, които  целят да се повиши саморефлексията на родителите, подкрепа за изграждането на реалистична и позитивна представа за ролята и отговорността на родителя.

Поддържа се постоянна връзка с екипите на детските градини и училищата, като се разглежда всеки случай на дете в риск от отпадане от училище. Съвместно с тях се изготвят Индивидуални оценки на дете в риск от отпадане, в които се идентифицират следните направления: образователните потребности и дефицити на ученика, неговата социална интеграция; ниво на мотивация към образование; капацитета на семейството в подкрепата на децата си в подобряване на успеха им в образованието, до колко е стабилна семейната среда и нейното влияние върху него. След идентифициране на  проблемните зони се планират съответните мерки за преодоляване на проблемите.

Интервенцията с родители, които неглижират потребностите на децата е насочена и ще продължи да се осъществява в посока посредничество между семейство-образователни институции и социални служби, педагогическо и психологическо консултиране на родителите.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?