Категории

Подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-град Правец

Подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-град Правец

Проект

“Подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-град Правец”


Община Правец получи безвъзмездна финансова помощ по  Целева  програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социалните услуги , делегирани от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца,лишеи от родителска грижа. Бяха закупени таблет и мултифункционалнo устройствo за нуждите на децата  от Център за настаняване от семеен  тим за деца/младежи с увреждания. Финансирането бе осигурено изцяло от Фонд „Социална закрила“.
Чрез закупуването на тези устройства се гарантира по-улеснен достъп до образование, имайки предвид повишаващата се необходимост от онлайн обучение по време на пандемията.

С участието в Целевата програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас е насочен към осигуряването на достъп до образование на деца в рискови групи и деца със специални образователни потребности. Община Правец цели да осигури достъп до образование, повишаване на компютърната грамотност и възможностите за достъп до информация и връзки с околния свят.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?