Категории

Проектът за услуги за ранно детско развитие на Община Правец е удължен до 31.12.2021г.

Проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец” по процедура „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е удължен до 31.12.2021 г.
На 13 ноември 2020 г. Кмета на Община Правец подписа допълнително споразумение за реализирането на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец” и през 2021 година.
Проектът е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите  са с голям мобилен компонент, предоставят се в дома или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.
Целевите групи са деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.
Проектните дейности включват:
• Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата;
• Подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация;
• Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;
• Увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпване в първи клас.
За предоставяне на услугите ще бъде подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински специалисти, социални работници, психолози, педагози и медиатори. Те ще работят в интердисциплинарни екипи и ще координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи.
След удължаването стойността на проекта става 789 031,31 лева, а продължителността му - 65 месеца.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?