Категории

Проектът за насърчаване социалното включване на Община Правец е удължен до 31.12.2021г.

Проект „Правец – среда за активно социално приобщаване ” по процедура процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“  - Компонент 1 е удължен до 31.12.2021 г.
На 10 декември 2020 г. Кмета на Община Правец подписа допълнително споразумение за реализирането на проектните дейности и през 2021 година.
Проектът е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и с цел подобряване качеството на живот, насърчаване социалното включване, намаляване на бедността, трайна интеграция на най-маргинализираните общности чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Проектните дейности включват:
-    Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация на 35 лица;
-    Включване в заетост на обучените лица;
-    Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги;
-    Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

След удължаването стойността на проекта става 649 90,00 лева, а неговата продължителност 33 месеца.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?