Категории

Обявление за започване на обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.018-0023-C01
„Правец – среда за активно социално приобщаване”


"КОМПЛЕКС КРЕДО"ЕООД

В изпълнение на договор №Д-138 от 19.04.2021г. с Община Правец- Бенефициент по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1 за реализиране на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”

УВЕДОМЯВА

Одобрените за включване в обучение по част от професия по първа квалификационна степен по професия 622030- Работник в озеленяването, код на специалността: 6220301-Озеленяване и цветарство лица, че обучението започва на 21.04.2021 г. в 7,30 ч. на адрес: гр. Правец, ул.„Генерал Раух“ №2А, ет.1

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?